helden für einen Tag.....

David Bowie est parti …
:frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
youtube.com/watch?v=nb6Gbi1MpoE

:frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :cry:

David Bowie chante l’Alabama Song de L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill

youtu.be/kNCEURBYEGo

:cry: